VIA University College
Gør tanke til handling
VIA University College

Nyheder fra VIA

Den nye kreative uddannelse Visuel Hf kan være med til, at 95 procent af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse

  

At tegne en tanke 

Bookmark and Share

Den nye kreative ungdomsuddannelse Visuel Hf tiltrækker en særlig gruppe af gymnasiefremmede unge og kan dermed være med til at opnå målet om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Det er en af delkonklusionerne i rapporten At tegne en tanke, hvor en gruppe forskere under ledelse af Nikolaj Frydensbjerg Elf beskriver Visuel Hf og kommer med foreløbige konklusioner efter det første års undervisning.

Peter Dyring-Olsen - 08-07-2011 

 


Visuel Hf er en nyskabende ungdomsuddannelse, der lægger særlig vægt på æstetisk læring. Uddannelsen er et produkt af et utraditionelt samarbejde mellem Viborg Gymnasium og Hf og The Animation Workshop. Visuel Hf forsøger at integrere det visuelle i undervisningen, og det har tiltrukket en særlig gruppe elever med visuelle interesser og forudsætninger.

 En forskergruppe bestående af Nikolaj Frydensbjerg Elf, Aase H.B. Ebbensgaard, Sia Søndergaard og Tobias Boje har fulgt uddannelsens første år på nærmeste hold og er nu aktuelle med rapporten "At tegne en tanke", der kommer med en række foreløbige analyser og konklusioner på forløbet.

Tre perspektiver

Forskningens fund retter sig mod tre perspektiver.: 1) Et elevperspektiv, 2) Et fag- og læringsperspektiv og 3) et skole- og uddannelsespolitisk perspektiv. Elevperspektivet går på, at uddannelsen har tiltrukket en ungdomsgruppe, som måske har været overset og som ikke ellers ville have søgt ind på en gymnasial uddannelse. Der er tale om en ungdomsgruppe af gymnasiefremmede med stor lyst til det visuelt-kreative og som samtidig har et ønske om en gymnasial uddannelse.

De foreløbige konklusioner tyder på, at det visuelle og kreative fokus på Visuel Hf og de skiftende arbejdsformer kan være med til at fastholde denne gruppe, så de rent faktisk gennemfører uddannelsen.

Fag – og læringsperspektivet handler om, at uddannelsen kan inspirere direkte til nye multimodale - det vil sige indeholdende forskellige udtryksformer - og æstetisk orienterede undervisnings- og læringsforståelser. Denne inspiration kan have en afsmittende effekt både på de to involverede skoler men også på andre ungdomsuddannelser. Uddannelsen kan således også lede frem til, at lærerne foretager nye refleksioner over fagenes didaktiske muligheder. 

Uddannelsen har i begyndelsen været båret af ildsjæle, og skole- og uddannelsesperspektiv går derfor naturligt på at få indarbejdet en praksis i forhold til den faglige og organisatoriske planlægning, således at uddannelsen i højere grad kan blive fasttømret på de to skoler. Alligevel vurderer forskerne, at uddannelsen indeholder en lang række elementer, der kan overføres til lignende institutionssamarbejder.

Foreløbige konklusioner

I rapporten kommer forskerne med en række foreløbige konklusioner inden for de tre perspektiver. En væsentlig konklusion er, at Visuel Hf kan give inspiration til, hvordan man fastholder bestemte gymnasiefremmede elevgrupper på en ungdomsuddannelse. Dermed kan Visuel Hf være med til at nå målet om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.
Meget tyder nemlig på, at kursisternes identitetsudvikling og fagligt kreative kompetenceudvikling i høj grad bliver understøttet på uddannelsen. På den måde har Visuel Hf et stort potentiale til at kunne forbinde undervisningen med elevernes medbragte kulturelle, skolemæssige, læringsmæssige og interessemæssige for-forståelse og bagage. Populært sagt matcher uddannelsens visuelle og kreative profil kursisternes forventninger og personlige profil, og dermed sikres i højere grad elevmotivation.

”Der er nogle vigtige uddannelsespolitiske perspektiver i det her projekt. Det er en uddannelse, der giver en mulighed for at en bestemt elevgruppe måske finder netop den særlige ungdomsuddannelse de altid har sukket efter. Flere af eleverne er droppet ud fra andre uddannelser, fordi de af den ene eller anden grund ikke har kunnet passe ind, fagligt og socialt, men her har de altså fundet frem til Visuel Hf, som de fungerer godt i. Nogle er blevet hjulpet videre af en god studievejleder, der var opmærksom på, at der her var et tilbud som måske passede godt ind. Nogle elever har undervejs givet udtryk for, at de ikke troede de kunne gennemføre en gymnasieuddannelse. Men fordi de får lov til at kombinere den med det visuelle og meget kreative grundforløb på The Animation Workshop, ser det ud til at fungere for dem. Og samtidig giver de udtryk, for at de langsomt efter et år på Hf begynder at forstå hvad gymnasiet går ud på.  Men det er selve princippet med at udvikle gymnasieuddannelser som passer til særlige elevgrupper - med deres særlige historier, interesser og kompetencer - der er uddannelsespolitiske perspektiver i.”siger Nikolaj Frydensbjerg Elf.

Multimodal undervisning

Visuel Hf giver derudover også en lang række interessante bud på, hvordan forskellige medier og udtryksformer – såkaldte modaliteter – kan blive en integreret del af fagligheden. Uddannelsen lægger vægt på kreative undervisningsmåder, der kan fremme lidt anderledes læreprocesser.

”Vi har fundet ud af, at man på Visuel Hf gør sig nogle undervisningserfaringer, som også kunne inspirere gymnasieundervisning mere bredt. Det handler meget om at få blik for at kombinere arbejdet med det analytiske og det produktive. Det kan være i forhold til det visuelle eller andre udtryksformer som er relevante at inddrage i fagene. På den del af uddannelsen, der foregår på The Animation Workshop, tages der ofte udgangspunkt i det produktive. Eleverne skal "skitse" hele tiden, eller de skal producere animationer og arbejde med teknologier og medier for at frembringe produkter. Den arbejdsmetode har fået gymnasielærerne til at tænke mere over, hvordan de mon kan arbejde mere produktivt i deres fag - eller rettere: hvordan det produktive og analytiske kan understøtte hinanden i undervisnings- og læreprocesserne. Vi har jo kaldt vores rapport "At tegne en tanke". Pointen er, at hvis man sætter produktive opgaver i gang, så skal det kvalificeres analytisk. Man må reflektere over, hvad det er, der skal produceres og hvordan. Her kommer mere "klassiske" faglige aspekter som faglige begreber og stof ind. Det er gymnasielærere vant til at undervise i og integrere i undervisningen. Det har lærerne på The Animation Workshop til gengæld sværere ved, så de har fundet inspiration i samarbejdet ad den vej.”siger Nikolaj Frydensbjerg Elf,


Den 19. september 2011 afholder The Animation Workshop og Viborg Gymnasium og Hf konferencen: "At tegne en tanke", hvor deltagerne får mulighed for at høre mere om Visuel Hf og selv afprøve tankegangen på workshops.

FAKTABOKS – Visuel Hf
The Animation Workshop og Viborg gymnasium og Hf udbyder ungdomsuddannelsen Visuel Hf, hvor eleverne udover en almindelig Hf får et ekstra år med visuelle grundkompetencer.

Uddannelsen består af to dele: en 2-årig Hf-uddannelse og et 1-årigt visuelt grundforløb. De to dele bliver dog blandet i omlagte uger, så eleverne undervises i almindelige Hf-fag på Viborg Gymnasium og Hf i f.eks. 5 uger, og derefter i det visuelle grundforløb på The Animation Workshop i f.eks. 3 uger.

De første elever begyndte i 2009 og er dermed færdiguddannede i 2011.


FAKTABOKS – forskerne

Nikolaj Frydensbjerg Elf er adjunkt, ph.d., ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU.

Aase H.B. Ebbensgaard er ph.d. og ekstern lektor på Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU og Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Sia Søndergaard er uddannet lærer og er nu masterstuderende i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier på SDU.

Tobias Boje er uddannet lærer og cand. mag i kognitiv semiotik.

 

Kontakt Peter Dyring-Olsen på 87554983 eller peterd@aimwork.dk for at arrangere interviews med forskerne eller for at bestille anmeldelseseksemplar af rapporten.