NVR - Program for Realkompetence

Undervisningsministeriet

Øgede muligheder for anerkendelse af realkompetence inden for voksen- og efteruddannelsesområdet går igen i de politiske udmeldinger og beslutninger fra og med 2004, hvor regeringens tværministerielle redegørelse til folketinget "Realkompetence – det du kan" blev udgivet. Heri defineres realkompetence som den enkeltes "samledes kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer (…) uanset hvor og hvordan disse er erhvervet". Den 6. juni 2007 blev lov nr. 556 vedtaget: "Lov om udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet mv.".

Lovgivningen bygger på en række bærende principper:

 • Den enkelte får ret til RKV
 • RKV er gratis for kortuddannede (dvs. hvis man har en uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau)
 • RKV ses som en proces: det understreges i loven, at RKV skal ske på baggrund af afklaring og dokumentation fx i form af portfolio
 • Den enkelte skal selv bidrage aktivt til sin dokumentation
 • Vurderingen skal ske i forhold til uddannelsernes mål/adgangskrav
 • Det faglige niveau skal holdes
 • Resultatet af vurderingen skal udmøntes i et bevis
 • Uddannelsesinstitutionerne forestår vurdering og anerkendelse
 • Kvalitetssikring af redskaber, metoder og procedurer
 • Mulighed for at klage over en afvisning – klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet

Den nye lov betyder, at uddannelser inden for voksen- og videreuddannelsesområdet får pligt til at give den enkelte:

 1. Mulighed for at komme ind på en uddannelse på grundlag af en realkompetencevurdering (adgangsbevis)
 2. Papir på dokumenterede realkompetencer, der svarer til visse dele af en uddannelse (kompetencebevis)
 3. Bevis på en hel uddannelse i kraft af en realkompetencevurdering (uddannelsesbevis)

Links

Undervisningsministeriets publikation "National actions for promoting recognition of prior learning", 2008.

Publikationen giver på engelsk en generel introduktion til initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer på voksen- og efteruddannelsesområdet i Danmark. Den definerer, hvad realkompetencer er, og den redegør for processen fra lovgivning til implementering af de nye regler om anerkendelse af realkompetencer, som trådte i kraft 1. august 2007. Læs den engelske udgave her.

Publikationen er samtidig udkommet på dansk – dog kun som internetpublikation – med titlen "Initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer" og er til rådighed for uddannelsesinstitutioner, videnscentre og andre, der til daglig beskæftiger sig med anerkendelse af realkompetencer. Målet med den danske publikation er at bidrage til, at der på skolerne bliver sat fokus på anerkendelse af realkompetencer i 2009. Læs den danske udgave her.

Redegørelser og debatoplæg om anerkendelse af realkompetencer

Regeringens tværministerielle redegørelse til Folketinget, november 2004. Læs den her.

Undervisningsministeriets debatoplæg om anerkendelse af realkompetencer, april 2005. Læs det her.

Regeringens uddannelsespolitiske vision fra 2002, hvori der lægges stor vægt på at satse på anerkendelse af realkompetencer. Læs den her.

 - En kortfattet præsentation af visionen kan læses her.

Lovgivning og uddannelsespolitiske rapporter

Aktuel lovgivning om udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v., juni 2007, Lov nr. 556 af 6. juni 2007. Læs den her.

Globaliseringsrådets samlede rapport, blandt andet med anbefalinger i forbindelse med livslang læring, herunder at det skal gøres lettere at få anerkendt kompetencer opnået uden for det formelle uddannelsessystem, 2006. Læs den her.

- En kortfattet version af Globaliseringsrådets rapport kan læses her.

Det nationale kompetenceregnskab

Det nationale kompetenceregnskab, 2005, med definitioner og analyser af de 10 nøglekompetencer.Læs det her.

Klageadgang

Kvalifikationsnævnet er etableret af Undervisningsministeriet som klageinstans i forbindelse med RKV. På Styrelsen for International Uddannelse´s (tidligere Cirius) hjemmeside findes information om klagemuligheder, hvis en RKV har fået et negativt udfald. Læs mere her.

Kampagnemateriale om realkompetencevurdering

Undervisningsministeriet har i foråret 2008 gennemført en kampagne, der oplyser om de nye muligheder, som 'Loven om udbygning af anerkendelse af realkompetencer inden for voksen- og efteruddannelse' giver, for at en person kan få vurderet sine realkompetencer. Læs mere her.

Konferencer og møder

Undervisningsministeriets konference "Anerkendelse af realkompetence - livslang læring på tværs" i Den sorte Diamant, d. 23.10.07.

Programmet for konferencen kan læses her.

Oplæggene fra konferencen kan læses her.

"Skolen for livet. Remtrækket til virkeligheden". Rapport fra Sorø-mødet 2007, der havde realkompetence som tema, september 2007. Læs den her.

NVR - Program for Realkompetence, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, 87 55 19 00